Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kształcenie zawodowe nauczycieli

"Tworzysz swój własny świat każdego dnia"
Winston Churchill
Uczestnicy projektu: Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu
o kwalifikacjach z zakresu:

» rolnictwo,
» ogrodnictwo,
» gastronomia,

uczący w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym, gastronomicznym, ogrodniczym z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego...
[więcej >>]

Szanowni Państwo!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Kształcenie zawodowe nauczycieli". Projekt ten został opracowany przez zespół specjalistów Uniwersytetu Rolniczego na konkurs nr 3/POKL/3.4.3/08 ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym, ogrodniczym i gastronomicznym poprzez udział w programie doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach. W zamyśle autorów Projektu, jego realizacja powinna przyczynić się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
 • Opracowanie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu o profilu rolniczym, ogrodniczym, gastronomicznym.
 • Uaktualnienie przez uczestników projektu fachowej wiedzy związanej z kształceniem zawodowym.
 • Zwiększenie przez uczestników projektu umiejętności poszukiwania wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań technologicznych i ich wykorzystania w procesie dydaktycznym kształcenia zawodowego.
 • Udoskonalenie przez uczestników projektu warsztatu pracy.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 60 instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z wykształceniem zgodnym z profilem rolniczym, ogrodni- czym i gastronomicznym.

Projekt obejmuje realizację dwóch elementów:
 • Programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach składającego się z seminariów szkoleniowych oraz staży w przedsiębiorstwach.
 • Konferencji podsumowującej realizację Projektu.

Przewidziana w Projekcie oferta edukacyjna jest unikalnym przedsięwzięciem, nie tylko w skali regionu, lecz także i kraju. Łączy w jedną całość elementy teoretyczne (seminaria) oraz praktyczne (staże w przedsiębiorstwach). Dzięki temu uczestnicy Projektu otrzymają możliwość:

 • nabycia wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego,
 • zaktualizowania swojej wiedzy fachowej, w tym w zakresie nowoczesnych technik
  i technologii w obszarze nauczanego przedmiotu,
 • udoskonalenia warsztatu pracy z zastosowaniem atrakcyjnych metod pracy z uczniem
  oraz nowoczesnych środków dydaktycznych, technik wizualnych i multimedialnych,
 • udoskonalenia umiejętności poszukiwania wiedzy dotyczącej nowych rozwiązań technologicznych i ich stosowanie w procesie dydaktycznym w kształceniu zawodowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kształcenie zawodowe nauczycieli


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Kształcenie zawodowe nauczycieli 2009-2010, © Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; designed by Karol Król